‘Fijn dat je er bent!’
 

RKBS Klippeholm ontwikkelt zich richting een duurzame en groene school. Daarbij leren we van én met elkaar: de leerlingen, hun ouders en de school. Educatief partnerschap noemen we dat. Wij richten onze (onderwijs)pijlen op het gezamenlijk belang en op een gelukkige en goed ontwikkelende leerling!
 

Binnen de visie van ons onderwijs onderscheiden we 6 pijlers die de uitgangspunten vormen voor ons dagelijkse handelen:
 

Duurzame keuzes leren maken

Ons doel is om onze leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, door hen te leren dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor de aarde en dat de keuzes van vandaag het verschil maken voor de wereld voor morgen. RKBS Klippeholm biedt daarbij een sociaal en veilig schoolklimaat voor al haar betrokkenen. Je mag zijn wie je bent en wederzijds vertrouwen vinden we daarbij heel belangrijk; het vormt de basis voor al onze handelingen.
 

Verbindend en zelfredzaam

Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom laten wij onze leerlingen zien en ervaren hoe je kunt samenwerken en respect hebben voor anderen, ook als die leerlingen of volwassenen andere gebruiken of standpunten hebben dan je van huis uit gewend bent. We leren hen dat je het niet altijd eens hoeft te zijn met anderen, om tóch op een opbouwende manier met elkaar in gesprek te blijven en samen te werken. En als er toch eens een conflict ontstaat, dat je dat op een vreedzame manier kunt oplossen. Zo leren we onze leerlingen dat het eigen belang en het belang van een ander naast elkaar kunnen en mogen bestaan.
 

Gepersonaliseerd leren vanuit je eigen talent

Bij ons spelen, leren en werken leerlingen helemaal op de manier die hen past. We bieden ze de mogelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken en toe te passen binnen de schoolse situatie. Vanuit die talenten en mogelijkheden bepalen ze dan samen met hun leerkracht hun eigen leerroute. De activiteiten binnen ons onderwijs vragen daarom om een (pro)actieve houding van leerlingen, medewerkers en ouders, waarbij ontdekkend- , ervarend- en bewegend leren centraal staan!
 

Groepsdoorbrekend werken

Leren doe je niet alleen met leeftijdsgenoten of op school, maar ook in de wereld om je heen. Daarom halen we tijdens onze lessen de kennis vanuit de buitenwereld naar binnen én gaan wij ook regelmatig naar buiten. Door te werken in ‘gewone’ leslokalen, maar daarnaast ook groepsdoorbrekend in flexibele leerdomeinen, ontwikkelen onze leerlingen zich zowel zelfstandig als samen. Het onderwijs op RKBS Klippeholm is grensverleggend en vindt plaats op ieders eigen niveau. Bewegend leren speelt daarin ook een belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden krijgt daarbij onze volle aandacht.
 

Kritisch op leerstof

De officiële leerdoelen van de overheid vormen het uitgangspunt voor ons curriculum. Maar wel aangevuld met onze eigen doelstellingen, die leerlingen nodig hebben om zich goed staande te houden in de complexe wereld van de 21e-eeuw. Onze leerkrachten durven keuzes te maken op de lesstof en creëren een uitdagende leeromgeving die leerlingen prikkelt, betrekt en motiveert om deel te nemen aan hun eigen leerproces. Technologie speelt daarbij een ondersteunde rol in ons onderwijs.
 

Onderzoekende en gespecialiseerde leerkrachten

Onze leerkrachten hebben een onderzoekende en nieuwsgierige houding waarbij er volop ruimte is voor ieders talent en specifiek (onderwijs)inhoudelijk specialisatie. Door zo te werken richten we ons doelgericht op het verrijken en/of verbeteren van het onderwijs van onze leerlingen. We willen hun nieuwsgierigheid opwekken, daarom stimuleren we het stellen van vragen. Vragen die voortkomen uit oprecht verlangen en de drang om iets te weten te komen, brengen creatieve denkprocessen op gang die nodig zijn om tot nieuwe inzichten te komen.


 

‘Wanneer school, ouders en andere betrokkenen hun ervaringen en kennis bundelen, en als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek zijn, kunnen wij samen zoveel méér bereiken voor het kind dan ieder afzonderlijk’